Różne oblicza czułości

Przeżywany obecnie w Kościele Rok Rodziny „Amoris laetitia” jest okazją do zgłębiania treści adhortacji apostolskiej papieża Franciszka o miłości w rodzinie. Opublikowana w 2016 roku adhortacja zawiera wiele cennych wskazówek, które prowadzą do tytułowej „radości miłości”. Jedna z nich dotyczy okazywania czułości. Papież wspomniał o niej w różnych kontekstach, zawsze jednak akcentując jej pozytywny wpływ na relacje małżeńskie i rodzinne.

» Read more

Blask prawdziwej miłości

Rodzinne przygotowanie do peregrynacji ikony Świętej Rodziny w naszej parafii
Rok Rodziny „Amoris laetitia” trwający od 19 marca 2021 do 26 czerwca br. przeżywamy ze wzrokiem skierowanym na ikonę Świętej Rodziny, która peregrynuje w parafiach Archidiecezji Krakowskiej. W maju zawita także do naszej parafii. Aby owocnie wykorzystać ten szczególny czas, chcemy jak najlepiej przygotować się do jej przyjęcia. Warto, by przygotowania do spotkania ze Świętą Rodziną odbywały się także w naszych domach. Oto kilka praktycznych podpowiedzi, jak można to zrobić.

» Read more

Rodzinne świętowanie Misterium paschalnego

Rok Rodziny „Amoris laetitia” zachęca do wspólnego przeżywania radości z życia małżeńskiego i rodzinnego. Dla chrześcijan źródłem prawdziwego szczęścia jest doświadczenie zbawiającej miłości Boga objawionej przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. To doświadczenie skłania wierzących do celebrowania misteriów upamiętniających wydarzenia zbawcze, spośród których na pierwsze miejsce wysuwa się męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Warto, by świętowanie Misterium paschalnego znalazło swoje miejsce także w rodzinie jako domowym Kościele i by w ten sposób przyczyniło się do przeżywania – zgodnie z hasłem Roku Rodziny – radości miłości.

» Read more

Powstańcie i módlcie się

Przeżywany obecnie w Kościele Rok Rodziny Amoris leatitia jest zachętą do refleksji nad treściami zawartymi w posynodalnej adhortacji papieża Franciszka pod tytułem Amoris laetitia, czyli „Radość miłości”. Jednym z tematów poruszonych w adhortacji przez ojca świętego jest modlitwa rodzinna. Papież podkreślił prosty i jakże oczywisty fakt, że „rodzina, która razem się modli, trwa razem” (AL 227). Modlitwa umacnia bowiem jedność człowieka z Bogiem, który jest Miłością. Dlatego właśnie modlitwa odgrywa ważną rolę w budowaniu i umacnianiu jedności małżeństwa i rodziny.

» Read more

Rodzina powołana do budowania Królestwa Bożego w dziejach (por. FC 49)

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana proklamowany w Polsce w 2016 roku trzykrotnie wskazuje na rodzinę: poprzez aklamację wyrażającą pragnienie, by Chrystus królował w naszych rodzinach, poprzez zobowiązanie porządkowania całego naszego życia rodzinnego według prawa Jezusa Króla oraz poprzez przyrzeczenie troski o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci. W tym kontekście wydaje się zrozumiałe, że w ramach Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla podejmującego temat realizacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w diecezjach i parafiach pojawiło się zagadnienie powołania rodziny do budowania Królestwa Bożego w dziejach. O powołaniu tym wyraźnie napisał św. Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio opublikowanej 22 listopada 1981 roku, czyli 40 lat temu, w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Papież wskazał w tym dokumencie cztery zadania rodziny chrześcijańskiej: tworzenie wspólnoty osób, służbę życiu, uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa oraz uczestnictwo w życiu i misji Kościoła.

» Read more

Praca dla Królestwa Bożego

Praca jako działalność zmierzająca do wytworzenia dóbr i uzyskania tą drogą zarobku należy do odwiecznych doświadczeń człowieka. Już w biblijnym opisie stworzenia Bóg objawia się ludziom jako podejmujący pracę. Stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, obdarza go powołaniem do pracy. Podejmuje ją również wcielony Syn Boży. Jezus, Cieśla z Nazaretu, uświęca pracę ludzką, która wpisuje się w wielką tajemnicę zbawienia. Gdy swoją pracę człowiek podejmuje w duchowej jedności z Panem Jezusem i gdy wykonując swoje obowiązki, kieruje się przykazaniem miłości, wówczas jego wysiłki przyczyniają się do wzrostu Królestwa Chrystusowego w świecie. O tym przypomina nam Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który zawiera wezwanie: „w naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – króluj nam, Chryste!” Wypowiadając te słowa, wyrażamy pragnienie, by Zbawiciel objął te wymiary naszej codzienności swoim panowaniem i by towarzyszył nam w tych miejscach, w których na co dzień stawia nas Opatrzność.

» Read more

Przyjaźń małżeńska

Pismo Święte wiele uwagi poświęca miłości. Jeden z najpiękniejszych jej obrazów możemy znaleźć w Pieśni nad pieśniami. W utworze tym kilka razy występuje określenie oblubienicy mianem „przyjaciółki”, na przykład w zdaniu: „O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna!” (Pnp 4, 1). Również oblubieniec został określony mianem przyjaciela (por. Pnp 5, 16). Obchodząc w Kościele Rok Rodziny Amoris laetitia, sięgamy do opublikowanej w 2016 roku przez papieża Franciszka Adhortacji apostolskiej o tym samym tytule, który oznacza Radość miłości. Bazując na depozycie Biblii i Tradycji, ojciec święty poruszył w tym dokumencie temat miłości małżeńskiej, którą nazwał „największą przyjaźnią”.

» Read more

Piękno i sacrum

Pismo Święte nazywa Boga Twórcą piękności. Ludzie, których Bóg uczynił na swój obraz i podobieństwo, zostali wyposażeni w zdolności potrzebne do tworzenia. Objawienie biblijne mówi też o takich sytuacjach, kiedy to sam Bóg wzywa ludzi do tworzenia. Tak jest na przykład w przypadku arki Noego, tablic Dekalogu i węża miedzianego na pustyni. Na czoło wysuwa się tu jednak namiot spotkania z arką przymierza przechowywaną w jego najświętszej części oraz inne przedmioty związane z kultem, takie jak ołtarz, menora i szaty kapłańskie. Przedmioty te uznawano za święte, a osoby niepowołane nie miały prawa nawet ich dotykać. Ich piękno miało wskazywać na majestat Pana Boga, a odpowiednie ich używanie było wyrazem czci należnej Stwórcy. Czerpiąc ze źródła Objawienia również Kościół troszczy się o godne sprawowanie kultu, któremu służą odpowiednio do tego przygotowane miejsca i przedmioty. Ich piękno powinno wyrażać pełną czci postawę ludzi wobec Boga, a odnoszenie się z szacunkiem do ich sakralnego charakteru powinno wyrażać miłość wiernych względem Stwórcy.

» Read more

Tajna misja albertyna

Była ciemna, deszczowa noc 11 września 1904 roku. Dwaj misjonarze w świeckich ubraniach, gdzieś w okolicach Zamościa, pod osłoną mroku zmierzali do kolejnej miejscowości na ich szlaku. Jechali przemoczeni na wiejskim wozie grzęznącym w błocie leśnej drogi. Wtem z ciemności wyłoniły się postacie mężczyzn. W mdłym świetle ukazały się mundury i wycelowane w podróżujących rewolwery. Na rozkaz jednego ze strażników brat Marian zszedł z wozu, ukradkiem opuszczając pod nogi zwitki papieru. Zawierały one nazwiska unitów, którym misjonarze udzielili sakramentów. Miały być podstawą wystawienia bezcennych metryk potwierdzających ich więź z Rzymem. Wdeptując papiery w błoto ze wzrokiem utkwionym w rewolwer, albertyn miał nadzieję, że w ten sposób ocali przynajmniej swych pobratymców…

» Read more

1 2 3 4 5 33