Swoboda grzeszenia

„Drogi, które ludziom wydają się dobre”, w końcu doprowadzą człowieka „do otchłani piekła, czyli do nienawiści Boga”. W taki sposób św. Bernard charakteryzuje jedenasty stopień pychy, czyli swobodę grzeszenia. Słowa te mogą wywoływać sprzeciw, gdyż wiele rzeczy, które ludziom wydają się dobre, odpowiadają woli Bożej wyrażonej tak w naturze, jak i w Objawieniu. Co zatem mógł mieć na myśli  średniowieczny mistyk? 

» Read more

Chrystus Królem naszych rodzin

Proklamowany w Polsce 19 listopada 2016 r. Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana zawiera szereg wezwań wskazujących obszary naszego życia narodowego i państwowego, które uroczyście oddaliśmy pod władanie Jezusa Króla. Pierwszym wymiarem królowania Pana Jezusa wymienionym w Akcie Intronizacyjnym są nasze serca, natomiast już na drugim miejscu pojawia się wezwanie: „W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!”. Później zaś, stopniowo, przez parafie, szkoły i uczelnie, środki społecznej komunikacji, urzędy, miejsca pracy, służby i odpoczynku, miasta i wioski dochodzimy w końcu do pełnego uznania królewskiej władzy Chrystusa w całym Narodzie i Państwie Polskim. Już ta kolejność uświadamia nam, że droga do panowania Jezusa Króla w Polsce prowadzi przez rodzinę.

» Read more

Męka Jezusa Króla

Okres Wielkiego Postu skłania nas do refleksji nad męką poniesioną przez Pana Jezusa dla odkupienia grzechów popełnionych przez ludzi. Opisom cierpień Pana Jezusa wiele uwagi poświęcili Ewangeliści. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje św. Jan, który – jako jedyny z dwunastu Apostołów – był bezpośrednim świadkiem ukrzyżowania. Spisane przez niego opowiadanie o działalności Chrystusa komentowało wielu pisarzy chrześcijańskich. Jednym z nich jest św. Tomasz z Akwinu (1225–1274), wybitny teolog i doktor Kościoła. Jego przemyślenia zawarte w Komentarzu do Ewangelii Jana (Antyk, Kęty 2002, s. 1093-1113) mogą nam pomóc zgłębić znaczenie Misterium Paschalnego.

» Read more

Jezus Król w liturgii

Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium uchwalona podczas Soboru Watykańskiego II (1962-1965) stwierdza, że liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, a jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc (por. 10). Kościół w liturgii głosi i celebruje Misterium Paschalne, przez które Chrystus wypełnił dzieło naszego zbawienia, aby wierni przeżywali je i świadczyli o nim w swoim codziennym życiu. W Misterium Paschalnym – w błogosławionej męce, zmartwychwstaniu i chwalebnym wniebowstąpieniu – Pan Jezus w szczególny sposób ukazuje ludziom swoją królewską godność. W związku z tym w liturgii możemy dostrzec wiele przejawów czci względem Jezusa Króla.

» Read more

Znak, któremu sprzeciwiać się będą

Święto Ofiarowania Pańskiego zwraca naszą uwagę na opisane przez św. Łukasza Ewangelistę wydarzenie, kiedy to Maryja i Józef przynieśli Dziecię Jezus do świątyni jerozolimskiej, aby zgodnie z Prawem Mojżeszowym przedstawić Je Bogu. Historia ta jest bogata w treści teologiczne, których zrozumienie może pomóc w owocnym przeżyciu święta. Spośród wielu komentarzy do fragmentu Ewangelii opowiadającego o ofiarowaniu Pana Jezusa warto zwrócić uwagę na książkę papieża Benedykta XVI „Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo”. Treść w niej zawarta jest z jednej strony wyrazem wieloletnich osobistych badań i refleksji Josepha Ratzingera, z drugiej zaś strony – jak z nadzieją stwierdza sam autor – „może dopomóc wielu osobom na ich drodze do Jezusa i z Jezusem”.

» Read more

Akwinata o królestwie nie z tego świata

„Królestwo moje nie jest z tego świata” – odpowiedział Pan Jezus na postawione przez rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata pytanie: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?” (J 18, 33.36). Odpowiedź ta skłania chrześcijan do zastanowienia, zwłaszcza że Królestwo jest głównym tematem nauczania Pana Jezusa. Jednocześnie warto zaznaczyć, że przywołane zdanie znalazło się w tekście „Modlitwy do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana” opublikowanej wraz listem Konferencji Episkopatu Polski z dnia 5 października 2016 r. o przygotowaniach do proklamacji „Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”. Wobec rangi tego Aktu i związanej z nim modlitwy nie sposób nie zastanawiać się nad znaczeniem słów Zbawiciela. Myślało o nich już wielu mistrzów teologii, a wśród nich również św. Tomasz z Akwinu (1225–1274), który swoją interpretację zawarł w Komentarzu do Ewangelii Jana (Antyk, Kęty 2002).

» Read more

Dziesiąty stopień pychy: bunt

Lektura traktatu O stopniach pokory i pychy autorstwa św. Bernarda z Clairvaux (1090-1153) przy stopniu dziesiątym skłania czytelnika do refleksji nad kwestią buntu. Biały Opat postrzega bunt jako wyraz pogardy okazywanej przez mnicha względem przełożonego, którego przecież powinien szanować ze względu na miłość Boga.

» Read more

Trzymali się naszej świętej wiary

Wspomnienie liturgiczne bł. Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy jest okazją do zwrócenia uwagi na teksty źródłowe opisujące męczeństwo podlaskich unitów, którzy w styczniu 1874 r. oddali życie za wiarę.

O heroizmie unitów z Pratulina nad Bugiem pisało wielu autorów żyjących w tamtych czasach. Wśród nich na uwagę zasługuje ks. Jan Bojarski, unicki duchowny pracujący podówczas w Zabłociu, pełniący jednocześnie urząd dziekana kodeńskiego. W opublikowanej w 1878 r. książce pod tytułem Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim, czyli ostatnie chwile Unii w diecezyi chełmskiej zawarł szereg informacji pochodzących bezpośrednio od unitów zaangażowanych w działalność przeciwko rusyfikacji, świadków i uczestników krwawych represji. W 1885 r. ukazało się dwutomowe II wydanie, w którym autor w opisie męczeństwa w Pratulinie naniósł drobne poprawki (np. włościanin z Derła to nie „Pikuta” lecz „Pikuła”, nie „starzec” lecz „mówca”).

Fragment książki ks. Bojarskiego opowiadający o męczeństwie w Pratulinie opublikowany został w toruńskim tygodniku „Przyjaciel” (nr 23) z dnia 6 czerwca 1878 roku w ramach cyklu „Włościanie unici na Podlasiu”. Z relacji ks. Bojarskiego korzystało też wielu późniejszych autorów, spośród których warto podkreślić dwie osobistości Kościoła rzymskokatolickiego. Chodzi tu najpierw o ks. Edwarda Likowskiego (1836-1915), historyka, biskupa i prymasa Polski, oraz bpa Józefa Sebastiana Pelczara, obecnie już kanonizowanego.

» Read more

Co nam mówią Trzej Królowie?

Starożytna tradycja chrześcijańska podkreśla doniosłe znaczenie opisanego w Ewangelii według św. Mateusza pokłonu złożonego Dzieciątku Jezus przez Mędrców ze Wschodu. Wspomnienie o tym wydarzeniu Kościół celebruje 6 stycznia, obchodząc uroczystość Objawienia Pańskiego. Mędrcy obecni w historii Bożego Narodzenia przemawiają do nas z kart Pisma Świętego, apokryficznych legend i dzieł sztuki, głosząc ponadczasowe przesłanie o Jezusie Chrystusie, nowo narodzonym Królu żydowskim, który jest światłem na oświecenie pogan.

» Read more

Biskup w Janowie 1905

Wydawany w Warszawie „Goniec Wieczorny” dnia 12 września 1905 r. (nr 400) opublikował reportaż Z objazdu Pasterskiego. Informuje on o wizytacji duszpasterskiej biskupa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego na Podlasiu. Trzy dni wcześniej pisał o niej również „Kurier Warszawski”, a dokumentujące ją fotografie drukował „Tygodnik Ilustrowany”. Wizytacje tego roku budziły wyjątkowe zainteresowanie prasy. Miały bowiem szczególnie podniosły charakter w związku z opublikowaniem przez cara 17/30 kwietnia 1905 r. ukazu tolerancyjnego, na mocy którego po trzydziestu latach prześladowań greko-katolicy mogli zrezygnować z przymusowej przynależności do prawosławia i przejść do Kościoła rzymsko-katolickiego. Według danych szacunkowych obrządek rzymsko-katolicki wybrało około 100 tys. unitów. Latem 1905 r. bp Jaczewski odwiedził szereg miejscowości, w których witały go dziesiątki tysięcy wiernych, np. w Białej Podlaskiej ok. 30 tys., a w Międzyrzecu ok. 50 tys. Zamieszczony poniżej tekst opisuje m.in. pobyt biskupa w Janowie Podlaskim. Zapewne obecni tam byli unici z Pratulina, gdzie w styczniu 1874 r. trzynastu obrońców świątyni zostało zabitych przez carskich żołnierzy, a dziesiątki odniosło rany. Jeden z uczestników tamtych wydarzeń, Paweł Pikuła z Derła, podtrzymywał biskupa uroczyście wkraczającego do janowskiej katedry.

 

 

» Read more

1 2 3 4 27