Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie

„Ewangelia to żyjący, zmartwychwstały Jezus Chrystus” – stwierdził ks. prof. Stanisław Dyk w książce zatytułowanej Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie! (Gubin 2015). „W Nim też urzeczywistnia się królestwo Boże. Dlatego też Jezus nie tylko głosi, lecz w swojej osobie także uobecnia królestwo Boże” (s. 21).

Na naszej liście znajduje się kolejna pozycja opublikowana przez Wydawnictwo Przystanek Jezus w ramach Serii Nowej Ewangelizacji. Jej autorem jest pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Homiletyki na Wydziale Teologii KUL, od 2002 r. redaktor naczelny „Przeglądu Homiletycznego”. W porównaniu do innych książek z tej serii, a mam tu na myśli Parafio, obudź się!, Narzędzia do odbudowy, Przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji i Wzrastanie Kościoła, książka ks. Dyka wydaje się bardzo teoretyczna. Nie jest zbiorem 75 praktycznych sposobów na lepszą parafię, w którym autor prezentuje swoje dotychczasowe osobiste doświadczenia na polu nowej ewangelizacji. Jest natomiast przystępnie napisanym opracowaniem teologicznym, z którego wyłaniają się ogólne postulaty do samodzielnego twórczego zastosowania. Spośród wielu bardzo ważnych tematów poruszonych w książce chciałbym skupić się tutaj na sprawie głoszenia kerygmatu. Kerygmat jest orędziem o Bożym królestwie, a ten, kto je głosi, jest jak starożytny herold (keryks), który biegł przed powozem króla i ogłaszał jego nadejście.

Z rozdziału III poświęconego metodzie kerygmatycznej chciałbym zwrócić uwagę na następujący fragment: „Kerygmat św. Pawła zwany jest wprost Ewangelią (por. Rz 15, 19; Ga 1, 7) i jest ogłaszaniem tego, co Bóg zdziałał w Jezusie z Nazaretu, zwłaszcza w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Centrum, istota kerygmatu brzmi: Jezus jest Panem (Rz 10, 9; por. 1 Kor 12, 3; Flp 2, 11), to znaczy w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym ukrzyżowanym i zmartwychwstałym wypełniły się proroctwa Starego Testamentu oraz nastało królestwo i panowanie Boga nad światem (por. 1 Kor 15, 1.3–4; Rz 1, 4; Flp 2, 9). Jezus wyniesiony na prawicę Boga jako Syn i Pan żywych i umarłych przyjdzie znów jako Sędzia i Zbawiciel ludzi i świata. W centrum apostolskiego kerygmatu stoi zatem orędzie o Jezusie wcielonym, ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i uwielbionym, który jest Synem Bożym, Zbawicielem, Panem i Mesjaszem całego człowieka i wszystkich ludzi” (s. 104). Słowa te warto odczytać w kontekście Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który został proklamowany w imieniu narodu polskiego 19 listopada 2016 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie. Można go odczytać jako przedłużenie kerygmatu apostolskiego i jednocześnie uroczystą odpowiedź daną przez wiernych w Polsce na ewangeliczne orędzie o królowaniu Chrystusa.

Ks. prof. Stanisław Dyk stwierdził, że w procesie ewangelizacji niezbędna jest radość: „Etymologia ewangelizacji wskazuje na sposób jej realizacji. Ewangelizacja powinna być czyniona zawsze z radością. Motywem tej radości jest fakt, że centrum ewangelizacji stanowi osoba Jezusa Chrystusa, posłanego przez Boga z miłości do człowieka i dla zbawienia świata. Orędzie o zbawczej i zwycięskiej miłości Chrystusa, o możliwości nowego życia w Duchu Świętym oraz obecność Zmartwychwstałego w głoszonym kerygmacie sprawiają, że ewangelizacja jest wybuchem radości” (s. 15). Według ks. Dyka treść ewangelizacji ukazanej w Nowym Testamencie wskazuje na śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, zaś jeśli chodzi o metodę, to bazuje na mocy Ducha Świętego (s. 41). On jest pierwszym Świadkiem Chrystusa oraz pierwszym i najważniejszym podmiotem ewangelizacji. Pomaga też dostosować ją do ulegających przeobrażeniom warunków socjokulturowych świata. „To On uzdalnia do głoszenia Ewangelii człowiekowi o nowej mentalności oraz ciągle ukazuje nowość Ewangelii” (s. 31).

Prośmy więc Ducha Świętego, byśmy pośród tych ludzi, wśród których na co dzień żyjemy, mogli być autentycznymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego, byśmy potrafili słowem i czynem zachęcać bliźnich do przyjęcia Jezusa za swego Króla i umacniać ich na drodze zbawienia.

Piotr Pikuła