Mały katechizm

 

 

Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje.
Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

Pozdrowienie anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą;
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego.
Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny.
Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny.

Wyznanie wiary (Credo)
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami,
Bóg z Boga, światłość ze światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba,
i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy,
i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas,
pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo,
i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,
a Królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi,
który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych
i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.

Dziesięć Przykazań Bożych
Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dwa przykazania miłości
1. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego,
z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich.
2. Będziesz miłował 
bliźniego swego jak siebie samego

Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem sakramentów świętych
1. Chrzest.

2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

Cztery cnoty główne
1. Roztropność.

2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.

Ostateczne rzeczy człowieka
1. Śmierć.

2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.

Siedem grzechów głównych
1. Pycha.

2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

Grzechy wołające o pomstę do nieba
1. Rozmyślne zabójstwo.

2. Grzech sodomski.
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom.

Uczynki miłosierne co do duszy
1. Grzeszących upominać.

2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierne co do ciała
1. Głodnych nakarmić.

2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

Pięć przykazań kościelnych
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej
i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
a w okresach pokuty powstrzymywać
się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Siedem darów Ducha Świętego
1. Dar mądrości.

2. Dar rozumu.
3. Dar umiejętności.
4. Dar rady.
5. Dar męstwa,
7. Dar bojaźni Bożej.

Osiem błogosławieństw
1. Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

2. Błogosławieni, którzy płaczą,
albowiem oni będą pocieszeni.

3. Błogosławieni cisi,
albowiem oni na własność posiądą ziemię.

4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni.

5. Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

6. Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.

7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

Akt żalu
Ach, żałuje za me złości

Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Warunki Sakramentu Pokuty
1. Rachunek sumienia.

2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Spowiedź szczera.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Trzy cnoty Boskie (teologalne)
Wiara

Nadzieja
Miłość

Cztery cnoty główne (kardynalne)
Roztropność

Sprawiedliwość
Umiarkowanie
Męstwo

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

 

Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota)
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzenie świętej Elżbiety
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła (czwartek)
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (wtorek, piątek)
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Pana Jezusa
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Droga krzyżowa Pana Jezusa
Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi