Intronizacja Jezusa Króla

intronizacja-jezusa-krola-w-polsce-kopia

“Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”, który proklamowany był 19 listopada 2016 roku w krakowskich Łagiewnikach, wywołał wielkie zainteresowanie nie tylko wśród wiernych Kościoła w Polsce. Pojawiło się w związku z nim wiele wątpliwości i pytań. Na większość z nich można znaleźć odpowiedź w książce “Intronizacja Jezusa Króla” (Wydawnictwo M, Kraków 2016). Jej autorem jest Marcin Majewski, doktor teologii i wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, który od kilkunastu lat angażuje się w walkę o odnowę moralną polskiego narodu pod sztandarem Chrystusa Króla. W ostatnim czasie, jako członek Zespołu Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych, był bardzo blisko spraw związanych z przygotowaniami do przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w naszej Ojczyźnie.

“Intronizacja Jezusa Króla” to fachowo napisane kompendium wiedzy na temat dzieła, którego najważniejszym celem jest uznanie władzy Chrystusa w Polsce. Książka zawiera dziewięć rozdziałów, które obejmują całe spektrum zagadnień wiążących się z tematem. Autor rozpoczął od przedstawienia życia i misji Sł. B. Rozalii Celakówny, poprzez którą w okresie dwudziestolecia międzywojennego Pan Jezus wezwał Polaków do poddania się Jego królewskiej władzy przez Intronizację. Następnie teolog wyjaśnił, czym właściwie jest Intronizacja. Przedstawił też nauczanie Pisma Świętego o królowaniu Boga oraz przybliżył stanowisko Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w zakresie społecznego panowania Chrystusa. Następnie autor porusza sprawę współpracy państwa i Kościoła dla szeroko pojętego dobra człowieka oraz wywołujące liczne polemiki zagadnienie z zakresu teologii narodu, jakim jest uznanie Jezusa za Króla Polski. W rozdziale VII znajduje się opracowany przez Zespół Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych “Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”, a w kolejnym rozdziale zawarty został oficjalny “Komentarz” do tego Aktu. Ostatni rozdział to “Kalendarium” precyzyjnie ukazujące ciąg wydarzeń, których zwieńczeniem jest przyjęcie Jezusa za Króla w Polsce.

Spośród zagadnień omówionych w książce chciałbym zwrócić uwagę na teologię polityczną intronizacji. Dr Majewski stwierdza: W naszym kręgu kulturowym, w świecie zachodnim a zwłaszcza w Polsce, władza i ustawodawca mają do wyboru albo światopogląd materialistyczny, albo światopogląd oparty na nauce Kościoła katolickiego. Innej możliwości w praktyce nie ma. Intronizacja to pogląd dotyczący kształtu państwa, który proponuje model katolicki, katolicką naukę społeczną i przyjęcie wartości, które stanowią wyraz szacunku wobec każdego człowieka (s. 80). Autor jest przekonany, że nie istnieje coś takiego, jak neutralność światopoglądowa państwa. Zawsze jakiś system jest faworyzowany. Obecnie pod hasłami bezwyznaniowości faktycznie popierany jest materialistyczny ateizm. W Intronizacji chodzi więc o to, by odrzucić wizję państwa, które czyni z siebie idola, fałszywego boga, a przyjąć model państwa jako ikony, która wskazuje na Chrystusa.

Odrębność państwa od Kościoła powinna dotyczyć kompetencji w zakresie służby człowiekowi, ale nie może wyrażać się w formułowaniu przez państwo prawodawstwa sprzecznego z prawem pochodzącym od Boga. Gdy coś takiego ma miejsce, katolicy mają prawo wyrazić swój sprzeciw i starać się o przywrócenie porządku. Jednak proces ten musimy zacząć od zmiany własnych serc: Zmienić musi się nie samo prawo, ale my i prawo. Samo prawo, choćby było najlepsze, Boże i Chrystusowe, nie przemienia człowieka, a jego wpływ na decyzje ludzkie jest ograniczony. Potrzebne jest uczciwe prawo i uczciwy obywatel. Intronizacja, czyli królowanie Chrystusa – na jakimkolwiek szczeblu miałoby się dokonywać – nie może zostać ustanowione na innym fundamencie niż całkowitego przylgnięcia do Chrystusa, Nauczyciela życia. Sprowadzenie intronizacji do samej zmiany prawa czy do polityki, zwłaszcza bieżącej, nie dotyka jej istoty. Chodzi o akt oddania Polski Jezusowi Królowi, który jest przede wszystkim aktem wiary. Dopiero wtórnie jest to akt o tyle polityczny, że domaga się przemiany rzeczywistości w oparciu o paradygmat Ewangelii (s. 86).

W tym kontekście staje się zrozumiałe, że Intronizacja wzywa wiernych do osobistego nawrócenia i przemiany społeczeństwa w duchu praw ustanowionych przez Jezusa Króla. “Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” jest więc początkiem drogi. Świadomi celu, który przed nami, weźmy udział w zaszczytnej pracy nad utrwalaniem królowania Jezusa w Polsce.

Piotr Pikuła